Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji,
 3. brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.01.2023 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Pawłem Głuszczem pod adresem e-mail: it@bpzoliborz.pl

Koordynatorem dostępności jest Pani Helena Targońska, adres poczty elektronicznej h.targonska@bpzoliborz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy pl. Inwalidów 3

Siedziba Biblioteki spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Czytelnia Naukowa nr XVI oraz Administracja Biblioteki, mieszczą się w zabytkowym budynku czterokondygnacyjnym z przyziemiem na wysokim parterze. Wejście do budynku znajduje się od strony Alei Wojska Polskiego. Administracja Biblioteki znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynk
W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przy wejściu do budynku zastosowano rampę dla wózków inwalidzkich, którą obsługuje pracownik.
 2. Przejście do Czytelni zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.
 3. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
 4. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu lub online
 8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. W budynku jest oznaczenie pomieszczeń tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a.
 10. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Przed budynkami brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Czytelnia Pod Sowami ul. gen. Zajączka 8

Czytelnia Pod Sowami mieści się w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym na parterze.

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – przestrzeń na jednym poziomie).
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 4. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu lub online.
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku jest oznaczenie pomieszczeń tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a.
 7. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna ul. Słowackiego 19A

Biblioteka nr 16 mieści się w zabytkowym budynku, dwukondygnacyjnym z przyziemiem na wysokim parterze od strony zachodniej. Przy budynku od strony parku znajduje się pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach, prowadząca do głównego wejścia.

 1. Wejście główne zarówno do budynku jak i do Biblioteki umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
 3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu lub online.
 7. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku jest oznaczenie pomieszczeń tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a.
 9. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Płatne miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, znajdują się przy wejściu do Teatru Komedia (wschodnie skrzydło budynku) od którego prowadzą chodniki ze schodami i podjazdem dla wózków inwalidzkich prowadzące do pochylni przy bibliotece.

Dostępność architektoniczna ul. Broniewskiego 9a

Biblioteka nr 138 oraz Biblioteka nr XV mieszczą się w wielokondygnacyjnym budynku mieszkalnym na parterze.

 1. Wejście główne zarówno do budynku jak i do Biblioteki umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
 3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu lub online.
 7. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku jest oznaczenie pomieszczeń tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a.
 9. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się na tyłach budynku z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna ul. Mickiewicza 65

Biblioteka nr 111 mieści się w wielokondygnacyjnym budynku mieszkalnym na parterze.

 1. Wejście główne do Biblioteki umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
 3. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu lub online.
 7. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku jest oznaczenie pomieszczeń tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a.
 9. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna ul. Śmiała 24

Biblioteka nr 13 i Biblioteka nr XX mieszczą się w trzykondygnacyjnej kamienicy na parterze budynku.

 1. Przy wejściu do budynku jest 1 schodek i wąskie drzwi, które nie pozwalają na swobodny wjazd dla wózków inwalidzkich
 2. W holu biblioteki znajdują się 3 schodki na które położono drewnianą pochylnię, jednak bardzo stromą co uniemożliwia samodzielny wjazd osobom na wózkach inwalidzkich.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu lub online.
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku jest oznaczenie pomieszczeń tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a.
 8. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Przed budynkiem są wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.