Regulaminy w Bibliotece Publicznej
w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Logo biblioteki

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 - obowiązuje od
1 października 2020 roku

 

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Zasady korzystania z komputerów znajdujących się w poszczególnych placówkach
 5. Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników.
 6. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 7. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce bibliotecznej.

Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

 1. Każdy czytelnik przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
 2. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika Biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece w zależności od metrażu powierzchni.
 4. Każda placówka biblioteczna udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie w Bibliotece.
 5. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 6. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 7. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci i wyznaczonych stref niedostępnych dla użytkowników, które są nieczynne do odwołania.
 8. Nie ma możliwości korzystania z usług ksero i wydruków.
 9. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych jest ustalana indywidualnie w każdej placówce bibliotecznej. O udostępnieniu użytkownikowi stanowiska komputerowego decyduje pracownik biblioteki. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika biblioteki po zakończeniu pracy użytkownika.
 10. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
  1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika,
  2. telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych filii i oddziałów bibliotecznych.
 1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 1. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki obsługujący czytelników.

 

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 

 1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
 2. Żoliborz m. st. Warszawy.
 3. Przywraca się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 4. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz – poza Bibliotekę. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. Przywraca się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Czytelni Naukowej Nr XVI.
 5. Nie nalicza się opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych za okres zamknięcia placówek w stanie epidemii COVID-19.
 6. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych online.
 7. Oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki pozostaje ograniczona.

 

§6

Zasady korzystania z komputerów znajdujących się w poszczególnych placówkach

 

 1. Nie zmieniają się zasady korzystania usług zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług w systemie informatyczno-bibliotecznym Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (z wyjątkiem postanowień § 21 pkt. 3 dotyczących możliwości przedłużenia czasu pracy przy komputerze).
 2. Każdy użytkownik podczas pobytu w kawiarence internetowej ma obowiązek noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do pracy przy komputerze ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
 4. Ustala się limit osób przebywających w E-Czytelniach uzależniony od metrażu powierzchni oraz z uwzględnieniem zachowania odpowiedniego dystansu między użytkownikami.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowiskach komputerowych wynosi 30 minut bez możliwości jego przedłużenia. Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki bibliotecznej.
 6. Zawiesza się możliwość korzystania ze słuchawek podczas pracy przy stanowisku komputerowym.
 7. Wprowadza się zakaz samodzielnego podchodzenia do urządzeń drukujących. Wszelkie wydruki każdorazowo podaje pracownik Biblioteki.
 8. Oferta edukacyjna w oddziałach, filiach i czytelni pozostaje ograniczona.

 

§7

Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników

 

 1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 wszystkie filie i oddziały biblioteczne są otwarte dla czytelników w systemie jednozmianowym:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 1130– 1900

czwartek: 830 – 1600

 1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Czytelnia Naukowa nr XVI będzie otwarta dla czytelników według dwuzmianowego systemu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 900– 1900

środa: 1200 – 1900

 1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Czytelnia Pod Sowami będzie otwarta dla czytelników według jednozmianowego systemu:

poniedziałek: 900– 1600

wtorek, środa, czwartek, piątek:1130– 1900

 1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Wypożyczalnia nr 16 i Czytelnia Naukowa Nr XVI są otwarte dla czytelników w soboty w godzinach 1000 – 1500.
 2. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19, poza bieżącą dezynfekcją, wprowadza się 15 min przerwę w pracy placówek (po 4 godz. Pracy) na czas wietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń.
 3. Zasady opisane w w pkt 1-3 powyżej obowiązują do czasu odwołania, nie dłużej jednak niż do uchylenia stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522 i 531 późń. zm.)

 

§8

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych
  i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

 

§9

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Wymagane jest zgłoszenie incydentu do Dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustala się listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zaleca się stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.bpzoliborz.pl.

 

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz
m. st. Warszawy
Małgorzata Kocot

 

Logo biblioteki

 

Zasady funkcjonowania czytelni w placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w trakcie epidemii
COVID-19 dla użytkowników:

 

 1. Czytelnia będzie otwierana stopniowo, w zależności od sytuacji epidemicznej i od zaleceń sanitarnych, a także możliwości organizacyjnych Biblioteki.
 2. Prawo do korzystania z czytelni mają wyłącznie Użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 3. W czytelni obowiązuje limit osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu.
 4. Wyznacza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej 1,5m między Użytkownikami Czytelni (minimum 4 m2 na każdego Użytkownika).
 5. Czas pracy Użytkownika zostaje ograniczony do 2 godzin.
 6. Użytkownicy czytelni mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc do pracy na miejscu, nie mogą zmieniać ustawienia stołów i krzeseł. Nie mogą pracować grupowo.
 7. Miejsce i czas pracy w czytelni należy rezerwować telefonicznie, e-mailowo lub osobiście.
 8. W przypadku nie zgłoszenia się Użytkownika Czytelni w ciągu 10 minut od umówionej godziny i nie zgłoszenia spóźnienia/rezygnacji telefonicznie lub e-mailem, rezerwacja zostanie anulowana, a miejsce udostępnione innej osobie.
 9. Użytkownik czytelni zobowiązany jest do:
 • - odkażania rąk po wejściu do biblioteki,
 • - zasłaniania nosa i ust.
 1. Z prasy bieżącej i księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w rękawiczkach tylko w Czytelni Naukowej Przy pl. Inwalidów 3.
 2. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość odłożenia dla niego zwróconych pozycji na dzień następny.
 3. Dla Użytkowników czytelni udostępniane są stanowiska komputerowe na okres 30 min, w celu załatwienia najpilniejszych spraw bez możliwości wydruku. Liczba udostępnianych komputerów dla Użytkowników zależna jest od wielkości powierzchni oraz możliwości technicznych danej placówki.
 4. Wi-Fi jest dostępne dla korzystających z czytelni bez limitów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma „Procedura wypożyczeń na czas pandemii w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy” z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Regulamin Biblioteki.
 6. Użytkownik przebywa w czytelni na własną odpowiedzialność.

 

Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3, tel. 22 832-23-68, czytelnia@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 16, ul. Słowackiego 19A, tel. 22 833-21-83, wyp16@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 13 i Biblioteka dla Dzieci nr XX, ul. Śmiała 24, tel. 22 839-04-20, wyp13@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 111, ul. Mickiewicza 65, tel. 22 400-94-24, wyp111@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 138 i Biblioteka dla Dzieci nr XV, ul. Broniewskiego 9a, tel. 22 633-90-80, wyp138@bpzoliborz.pl

 

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz
st. Warszawy
Małgorzata Kocot

 

 

 

Logo biblioteki

 

Aneks

do Procedury wypożyczeń w okresie zagrożenia epidemicznego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

 

W związku ze zmianą organizacji czasu pracy dla wszystkich placówek w związku z zasadami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem wirusem SARS-Co V-2 rekomendowanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadza się następujące zmiany w Procedurze wypożyczeń w okresie zagrożenia epidemicznego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy:

 

§1

 1. Punkt 16 otrzymuje następujące brzmienie:

Godziny odbioru zamawianych materiałów bibliotecznych odbywać się będą w godzinach pracy poszczególnych placówek.

 

§2

Pozostała część Procedury pozostaje bez zmian.

 

§3

 

Zmiana wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

Logo biblioteki

Procedura  wypożyczeń w okresie zagrożenia epidemicznego

 1. Użytkownik ma możliwość zamawiania książek i audiobooków poprzez system biblioteczny MATEUSZ.
 1. Użytkownik ma możliwość zamawiania książek poprzez adresy e-mail poszczególnych placówek podając numer Karty Czytelnika:

- czytelnia@bpzoliborz.pl – Czytelnia Naukowa nr XVI pl. Inwalidów 3

- wyp16@bpzoliborz.pl – Wypożyczalnia nr 16 ul. Słowackiego 19a

- wyp111@bpzoliborz.pl – Wypożyczalnia nr 111 ul. Mickiewicza 65

- wyp13@bpzoliborz.pl – Wypożyczalnia nr 13 ul. Śmiała 24

- bd20@bpzoliborz.pl – Biblioteka dla Dzieci nr XX ul. Śmiała 24

- wyp138@bpzoliborz.pl – Wypożyczalnia nr 138 ul. Broniewskiego 9a

- bd15@bpzoliborz.pl – Biblioteka dla Dzieci nr XV ul. Broniewskiego 9a

 1. Użytkownik ma możliwość składania zamówień poprzez numery telefonów podając numer Karty Czytelnika:

- Czytelnia Naukowa – 22 832 23 68

- Wypożyczalnia nr 16 – 22 833 21 83

- Wypożyczalnia nr 111 – 22 400 94 24

- Wypożyczalnia nr 13 i Biblioteka nr XX – 22 839 04 20

- Wypożyczalnia nr 138 i Biblioteka nr XV – 22 633 90 80

 1. Użytkownik nie ma możliwości dostępu do zbiorów oraz infrastruktury biblioteki (pomieszczeń, sprzętu, łazienki, komputerów). Książki wybiera i wypożycza Bibliotekarz uwzględniając uwagi Użytkownika.
 1. Dostęp do komputerów oraz usług drukowania i ksero zostaje zawieszony do odwołania.
 1. Na terenie Biblioteki może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności (maseczka, rękawiczki, odległość wyznaczona od stanowiska pracy Bibliotekarza oraz dwumetrowej odległości między Użytkownikami) z wyjątkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z 28.04.2020 r.
 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsłużenia Użytkownika bez zabezpieczenia twarzy (maseczka, przyłbica itp.)
 1. Odbiór książek jest możliwy wyłącznie z placówki, w której złożone zostało zamówienie.
 1. Odbiór książek zamówionych przez Użytkownika, przez system Mateusz/ mailowo / telefonicznie do godz 17, następuje następnego dnia roboczego.
 1. Książki oznaczone nazwiskiem i numerem Karty Czytelnika, są przygotowane do samodzielnego odbioru we wskazanym miejscu w przedsionkach wejść głównych do poszczególnych placówek.
 1. Odbiór nadzorują pracownicy Biblioteki.
 1. Zamówienia realizowane są według kolejności zgłoszeń.
 1. Przygotowane do odbioru książki zostaną zarejestrowane na indywidualnym koncie Użytkownika w systemie bibliotecznym MATEUSZ.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania stanu konta oraz przestrzegania terminów zwrotu widocznych na liście wypożyczeń.
 1. Termin zwrotu wyznaczony jest zgodnie z Regulaminem korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 1. Wyznacza się następujące godziny odbioru zamówionych książek:

- poniedziałek – 12.00-18.00

- wtorek – 12.00-18.00

- środa – 12.00-18.00

- czwartek – 12.00-18.00

- piątek – 12.00-18.00

 

 1. Nie ma możliwości wypożyczania innych materiałów bibliotecznych niż książki drukowane, audiobooki, filmy oraz książki na Czytaka.
 1. Skorzystanie z rozwiązań tymczasowych, proponowanych niniejszą procedurą, oznacza jej akceptację w całości przez Użytkownika.
 1. Powyższe regulacje obowiązują od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania.

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

Logo biblioteki

Procedura

 organizowania wydarzeń kulturalnych

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

w okresie zagrożenia epidemicznego

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 01.07.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w organizowaniu wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 1. Na terenie Biblioteki może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób oraz Bibliotekarz i osoba prowadząca warsztat/spotkanie, przy zachowaniu przez uczestników wszystkich zalecanych środków ostrożności:
 2. a) maseczka;
 3. b) rękawiczki;
 4. c) dezynfekcja rąk przy wejściu do biblioteki;
 5. d) odległość między użytkownikami przebywającymi w przestrzeni Biblioteki co najmniej 1,5 m.
 1. Rodzic/opiekun prawny może wejść do przestrzeni Biblioteki z max. 2 dzieci w wieku do lat 13, które nie będą liczone jako odrębne osoby. Dzieci powyżej 13 r. ż. traktowane są jako samodzielne osoby.
 1. Na wydarzenia organizowane w poszczególnych placówkach bibliotecznych obowiązują zapisy.
 1. Uczestnik ma możliwość pobytu w Bibliotece podczas wydarzenia:
 2. a) po uprzednim skontaktowaniu się z Bibliotekarzem danej placówki poprzez adres e-mail:

- wyp111@bpzoliborz.pl lub telefonicznie: 22 400 94 24

 - wyp13@bpzoliborz.pl lub telefonicznie: 22 839 04 20

 - wyp16@bpzoliborz.pl lub telefonicznie: 22 833 21 83

 - wyp138@bpzoliborz.pl lub telefonicznie 22 633 90 80

- czytelnia@bpzoliborz.pl lub telefonicznie 22 832 23 68

i uzyskaniu zgody na pobyt w danym dniu i godzinach;

 1. b) po udzieleniu zgody przez Bibliotekarza z zastrzeżeniem, że liczba osób przebywających w Bibliotece nie przekracza 7.
 1. Bibliotekarz prowadzi ewidencję użytkowników na piśmie (imię, nazwisko, nr telefonu) korzystających z pomieszczenia Biblioteki.
 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsłużenia osób korzystających z przestrzeń Biblioteki nie posiadających zabezpieczenia twarzy i rąk (maseczka, przyłbica, rękawiczki itp.) a także osobom nie zachowującym dystansu 1,5 m.
 1. Przy zapisie na dane wydarzenie Bibliotekarz ma obowiązek poinformowania uczestnika o zasadach uczestnictwa pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie Biblioteki
 1. Przy zapisie każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 1. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest wyrazić zgodę na udostępnienie wizerunku. Jeśli uczestnik zgody takiej nie wyrazi nie może brać udziału w wydarzeniu.
 1. Uczestnik wydarzeń zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 1. Biblioteka w czasie trwania wydarzenia, zapewnia środki dezynfekujące, dostęp do toalet i umywalek.
 1. Biblioteka zapewnia materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów artystycznych i plastycznych oraz sprzętu audio wideo.
 1. Uczestnicy i Bibliotekarze zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania procedur związanych z minimalizacją możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.
 1. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników obecnych w tym samym czasie w części/częściach biblioteki, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażony.
 1. Skorzystanie z rozwiązań tymczasowych, proponowanych niniejszą procedurą, oznacza jej akceptację w całości przez uczestnika wydarzenia.
 1. Powyższe regulacje obowiązują od dnia 1 lipca 2020 r. do odwołania.
 1. Pozostałe zasady korzystania z placówek bibliotecznych pozostają bez zmian.

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

 

Logo biblioteki

Regulamin

 Miejsca Aktywności Lokalnej przy

Czytelni Pod Sowami ul. Gen. Zajączka 8

w okresie zagrożenia epidemicznego

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 01.07.2020 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w działaniu Miejsca Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami ul. gen. Zajączka 8.

1. Na terenie MAL mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób oraz koordynator miejsca, przy zachowaniu przez użytkowników wszystkich zalecanych środków ostrożności:

a) maseczka;

b) rękawiczki;

c) dezynfekcja rąk przy wejściu do lokalu MAL;

d) odległość między użytkownikami przebywającymi w przestrzeni MAL co najmniej 2 m.

2.  Rodzic/opiekun prawny może wejść do przestrzeni MAL’u z max. 2 dzieci w wieku do lat 13, które nie będą liczone jako odrębne osoby. Dzieci powyżej 13 r.ż. traktowane są jako samodzielne osoby.

3. Użytkownik ma możliwość pobytu w Miejscu Aktywności Lokalnej (dalej MAL):

a) po uprzednim skontaktowaniu się z koordynatorem miejsca poprzez adres e-mail: mal@bpzoliborz.pl lub telefonicznie: 22 121 76 28 i uzyskaniu zgody na pobyt w danym dniu i godzinach;

b) po udzieleniu zgody przez koordynatora miejsca z zastrzeżeniem, że liczba osób przebywających w MAL nie przekracza 7.

4. Koordynator prowadzi ewidencję użytkowników na piśmie (imię, nazwisko, nr telefonu) korzystających z pomieszczenia MAL przy Czytelni Pod Sowami.

5. Koordynator miejsca ma prawo odmówić obsłużenia osób nie posiadających zabezpieczenia twarzy i rąk (maseczka, przyłbica, rękawiczki itp.).

6. Koordynator miejsca ma prawo odmówić korzystania z przestrzeni MAL-u osobom nie posiadającym zabezpieczenia twarzy i rąk, a także osobom nie zachowującym dystansu 2 m.

7. Z użytkowania wyłączone zostaje wyposażenie MAL: kącik dla dzieci, kącik kawowy, toaleta.

8. Z komputerów mogą korzystać dwie osoby po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem z 15 minutową przerwą po każdym użytkowniku na czas dezynfekcji. Czas korzystania z komputerów i Wi-Fi zostaje ograniczony do 30 min.

9. Korzystanie z Internetu odbywać się może tylko przy zachowaniu środków ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczka.

10. Dostęp do usług drukowania i ksero zostaje zawieszony do odwołania.

11. Skorzystanie z rozwiązań tymczasowych, proponowanych niniejszą procedurą, oznacza jej akceptację w całości przez użytkownika.

12. Powyższe regulacje obowiązują od dnia 1 lipca 2020 r. do odwołania.

13. Pozostałe zasady korzystania z MAL pozostają bez zmian.      

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

 

Logo biblioteki

Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.
 3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 4. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości i ewentualnie innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
 5. W bazie przechowywane są następujące dane:

− nazwisko i imię,

− PESEL,

− płeć,

− adres stałego pobytu,

− numer telefonu kontaktowego,

− przynależność do grupy społeczno - zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego),

− opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz

adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

 1. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim obowiązkowym podpisaniu przez jednego z rodziców lub opiekunów odpowiedniego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. W szczególnych przypadkach, kiedy rodzic lub opiekun nie mogą osobiście być obecni przy zapisie czytelnika niepełnoletniego, wydane zostanie oświadczenie. Złożenie podpisu przez rodzica lub opiekuna na oświadczeniu powoduje aktywowanie konta i umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.
 4. Osoby bez nadanego numeru PESEL chcące się zapisać do biblioteki są zobowiązane do wpłacenia kaucji czytelniczej. Wysokość kaucji czytelniczej określona jest w Załączniku nr 2.
 5. Kaucja czytelnicza ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki jeśli nie zostanie odebrana w terminie 36 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.
 6. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności karnej z Art. 233 Kodeksu Karnego.

§2.

Karty biblioteczne

 1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŻOLIBORZ”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
 3. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. W szczególnych przypadkach możliwe jest wypożyczenie materiałów bibliotecznych po okazaniu innego dokumentu tożsamości.
 5. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
 6. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni i komputerów.
 7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 2.

§3.

Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

 1. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 10 pozycji.
 2. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 5 pozycji.
 3. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.
 4. W wybranych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji.
 5. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

-książki - 30 dni,

-książki mówione - 30 dni,

-pozycje z długą kolejką rezerwacji - 14 dni,

-gazety i czasopisma - 7 dni,

-pozycje cenne i z księgozbioru podręcznego - 14 dni,

Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

 1. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu. Za niezgłoszone defekty w momencie wypożyczenia odpowiedzialność ponosi Czytelnik.
 2. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu o maksymalnie kolejne 30 dni. Czytelnik dokonujący prolongaty internetowej może wydłużyć termin zwrotu pozycji maksymalnie o 14 dni. Prolongata internetowa wybranej pozycji jest jednorazowa.

 1. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać we wskazanym terminie, po którym rezerwacje są anulowane. W przypadku nieodbierania zarezerwowanych pozycji w terminie, ogranicza się automatycznie limit rezerwacji.
 2. Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić do 3 pozycji znajdujących się aktualnie w zbiorach. Usługa ta jest aktywna w dni powszednie od godz. 20.00 do 6.00 oraz w niedziele.

Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej. Nieodebranie zamówionych pozycji w terminie powoduje zmniejszenie limitu zamówień.

 1. W Bibliotece działa usługa powiadamiania SMS. Czytelnik podając swój aktualny nr telefonu komórkowego automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS z Biblioteki. Wiadomości SMS wysyłane przez Bibliotekę mają charakter wyłącznie informacyjny, nie służą celom zarobkowym lub promocji produktów. Usługa powiadomień SMS dotyczy:
 • wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • terminów zwrotów,
 • oczekujących rezerwacji.

W wiadomościach SMS używane są skróty określające poszczególne placówki. Lista tych skrótów stanowi Załącznik nr 3.

Usługa powiadomień SMS jest dla czytelnika bezpłatna.

 1. Zabrania się kopiowania wypożyczonych materiałów na nośnikach magnetycznych i elektronicznych.
 2. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 2.
 3. Kaucja za cenną pozycję ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których mowa w §3 pkt.15. lub w przypadku nie zwrócenia pozycji do Biblioteki w terminie do 6 miesięcy.
 4. W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 2. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zmniejszenia opłaty za przetrzymane pozycje lub jej anulowanie. Decyzje taką podejmuje kierownik placówki lub Dyrektor Biblioteki.
 5. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub inne wskazane przez kierownika placówki.
 6. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w §3 pkt.15, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji.
 7. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.14, 15, 16, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 8. Nieprzestrzeganie przez Czytelnika terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych powyżej 12 miesięcy, odmowy zwrotu wypożyczonych pozycji lub braku reakcji na wezwanie do uregulowania należności wobec Biblioteki, skutkuje uruchomieniem procedury windykacyjnej.
 9. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne.

Wysokość opłaty określa Załącznik nr 2.

 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 2. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§4.

 Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

 1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
 2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości.
 3.  Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 60 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu o kolejne 60 min.
 4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
 5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 6. Zabrania się:

-wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,

-instalowania programów,

-otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm itp.,

-wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

 1. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
 2. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
 3. Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 2.
 4. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.
 5. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.
 6. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.
 8. Użytkownik powinien posiadać umiejętność obsługi komputera i programów, z których chce skorzystać. Pracownicy Biblioteki nie mają obowiązku obsługiwania programów i udzielania stałej pomocy użytkownikom w tworzonych przez nich dokumentach.
 9. Biblioteka nie wykonuje usług w zakresie drukowania różnego rodzaju prac dyplomowych oraz materiałów służących zarobkowi użytkownika.
 10. Prace na komputerach użytkownik ma obowiązek zakończyć 15 min przed zamknięciem Biblioteki.

§5.

Postanowienia końcowe

 1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu lub zasady bezpieczeństwa oraz ogólnie przyjęte normy społeczne mogą być stosowane następujące sankcje:
 • ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,
 • czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki
 • stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje dyżurujący bibliotekarz. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających.
 2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:
 • obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w § 3 pkt.13, 14, 15 lub od nich odstąpić,
 • czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.
 1. Zmiany treści niniejszego regulaminu będą ogłaszane na tablicach ogłoszeń we wszystkich placówkach Biblioteki oraz na stronie www.bpzoliborz.pl

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

Logo biblioteki

Regulamin Czytelni Naukowej nr XVI
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

§1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 2. Prawo do korzystania z Czytelni ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.
 3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 4. Osoby zamierzające korzystać z usług Czytelni zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości i ewentualnie innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
 5. W bazie przechowywane są następujące dane:

− nazwisko i imię,

− PESEL,

− płeć,

− adres stałego pobytu,

− numer telefonu kontaktowego,

− przynależność do grupy społeczno - zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego),

− opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

 1. Osoby zapisujące się do Czytelni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Czytelni.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Czytelni po uprzednim podpisaniu przez jednego z rodziców lub opiekunów odpowiedniego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. W szczególnych przypadkach, kiedy rodzic lub opiekun nie mogą osobiście być obecni przy zapisie czytelnika niepełnoletniego, wydane zostanie oświadczenie. Złożenie podpisu przez rodzica lub opiekuna na oświadczeniu powoduje aktywowanie konta i umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby zapisane do Czytelni zobowiązane są do informowania Czytelni o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.
 4. Osoby bez nadanego numeru PESEL chcące się zapisać do Czytelni są zobowiązane do wpłacenia kaucji czytelniczej.

Wysokość kaucji czytelniczej określona jest w Załączniku nr 2.

 1. Kaucja czytelnicza ulega przepadkowi na rzecz Czytelni jeśli nie zostanie odebrana w terminie 36 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.
 2. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności Karnej z Art. 233 Kodeksu Karnego

§2

Karty biblioteczne

 1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŻOLIBORZ”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
 3. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. W szczególnych przypadkach możliwe jest wypożyczenie materiałów bibliotecznych po okazaniu innego dokumentu tożsamości.
 5. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
 6. Pracownicy mogą żądać okazania karty od osób korzystających z Czytelni i komputerów.
 7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 2.

§3

Zasady wypożyczania zbiorów z Czytelni   

 1. Czytelnia Naukowa nr XVI zwana dalej Czytelnią udostępnia swoje zbiory:
 • na miejscu w Czytelni Naukowej oraz w Dziale Czytelnia Pod Sowami
 • na zewnątrz
 • drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 1. Materiały biblioteczne oznaczone w katalogu komputerowym symbolem [Z] po sygnaturze znajdują się w Dziale Czytelnia Pod Sowami.

- Zbiory oznaczone w katalogu komputerowym symbolem [M] po sygnaturze znajdują się w magazynie Czytelni Naukowej.

- Książki oznaczone w katalogu komputerowym symbolem [P] po sygnaturze znajdują się w księgozbiorze podręcznym w wolnym dostępie. 

 1. Dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych z dostępnością do wypożyczeń na zewnątrz ustala się następujące okresy wypożyczeń:
 • wybrane tytuły książek naukowych – 7,14 lub 30 dni (w zależności od tytułu)
 • książki mówione – 30 dni
 • książki w językach obcych – 30 dni
 • tygodniki i czasopisma – 7 dni (z wyjątkiem aktualnych numerów)
 • filmy – 7 dni

Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

 1.  Czytelnia nie wypożycza na zewnątrz zbiorów z księgozbioru podręcznego: słowników, leksykonów, encyklopedii, albumów oraz zbiorów o szczególnej wartości.
 2. O wypożyczeniach na zewnątrz książek z dostępnością na miejscu decyduje kierownik Czytelni lub dyżurujący bibliotekarz.
 3. Książki naukowe ze zbiorów Czytelni (maksymalnie 2 woluminy) są wypożyczane na zewnątrz po złożeniu rewersu. Czas oczekiwania na książki zamówione z magazynu i z Działu Czytelnia Pod Sowami wynosi maksymalnie 1 dzień.
 4. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 tytułów książek mówionych lub książek w językach obcych, 5 tytułów czasopism, 2 tytuły filmów.
 1. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 10 pozycji.
 2. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 5 pozycji.
 3. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.
 4. W wybranych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji.
 5. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu. Za niezgłoszone defekty w momencie wypożyczenia odpowiedzialność ponosi Czytelnik.
 6. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu o maksymalnie kolejne 30 dni. Czytelnik dokonujący prolongaty internetowej może wydłużyć termin zwrotu pozycji maksymalnie o 14 dni. Prolongata internetowa wybranej pozycji jest jednorazowa.

 1. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać we wskazanym terminie, po którym rezerwacje są anulowane. W przypadku nieodbierania zarezerwowanych pozycji w terminie, ogranicza się automatycznie limit rezerwacji.
 2. Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić do 3 pozycji znajdujących się aktualnie w zbiorach. Usługa ta jest aktywna w dni powszednie od godz. 20.00 do 6.00 oraz w niedziele.

Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej. Nieodebranie zamówionych pozycji w terminie powoduje zmniejszenie limitu zamówień.

 1. W Bibliotece działa usługa powiadamiania SMS. Czytelnik podając swój aktualny nr telefonu komórkowego automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS z Biblioteki. Wiadomości SMS wysyłane przez Bibliotekę mają charakter wyłącznie informacyjny, nie służą celom zarobkowym lub promocji produktów. Usługa powiadomień SMS dotyczy:
 • wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • terminów zwrotów,
 • oczekujących rezerwacji.

W wiadomościach SMS używane są skróty określające poszczególne placówki.

Lista tych skrótów stanowi Załącznik nr 3.

Usługa powiadomień SMS jest dla czytelnika bezpłatna.

 1. Zabrania się kopiowania wypożyczonych materiałów na nośnikach magnetycznych i elektronicznych.

W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 2.

 1. Kaucja za cenną pozycję ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku

nieuregulowania zobowiązań, o których mowa w §3 pkt.19 lub w przypadku nie zwrócenia pozycji do Biblioteki w terminie do 6 miesięcy.

 1. W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 2. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zmniejszenia kary pieniężnej za przetrzymane pozycje lub jej anulowanie. Decyzje taką podejmuje kierownik placówki lub Dyrektor Biblioteki.
 2. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub inne wskazane przez kierownika placówki.
 3. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w §3 pkt.20, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji.
 4. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.19, 20, 21 powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 5. Nieprzestrzeganie przez Czytelnika terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych powyżej 12 miesięcy, odmowy zwrotu wypożyczonych pozycji lub braku reakcji na wezwanie do uregulowania należności wobec Biblioteki, skutkuje uruchomieniem procedury windykacyjnej.
 6. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 2.
 7. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych, to jest za pośrednictwem innej Biblioteki lub instytucji mają wszyscy Zainteresowani. Podstawę wypożyczenia stanowi rewers opatrzony pieczątką wypożyczającej biblioteki lub innej instytucji i podpisem bibliotekarza lub upoważnionego przedstawiciela tej instytucji. Czytelnia może na życzenie Zainteresowanego sprowadzić z innych

bibliotek wydawnictwa, których nie posiada w swoich zbiorach. W terminie 7 dni Czytelnia powiadomi Użytkownika o możliwości spełnienia jego prośby. Wydawnictwa z innych bibliotek udostępnia się na miejscu wyłącznie w Czytelni.

 1. W razie braku poszukiwanej pozycji w zbiorach Czytelni, zainteresowany Użytkownik może zgłosić prośbę o jej zakupienie dokonując wpisu do książki dezyderatów, znajdującej się w sali czytelnianej. W terminie 14 dni Czytelnia poinformuje Zainteresowanego o możliwości spełnienia jego prośby.

§4

Udostępnianie zbiorów Czytelni na miejscu

 1. Aby uzyskać miejsce w Czytelni należy pozostawić kartę biblioteczną lub ważny dokument identyfikacyjny u dyżurującego bibliotekarza.
 2. Przy rejestracji Czytelnik otrzymuje klucz do szafki ubraniowej, w której należy pozostawić wierzchnie okrycie, teczki, plecaki, torby itp. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szafkach Czytelnia nie odpowiada.
 3. Wydawnictwa przyniesione ze sobą należy zgłosić podczas rejestracji.
 4. Czytelnik ma prawo do uzyskania informacji o zawartości księgozbioru, sposobach korzystania z komputerowego katalogu i wydawnictw informacyjnych, a także, w miarę możliwości o zasobach innych bibliotek. Informacji tych udziela dyżurujący bibliotekarz.
 5. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do części księgozbioru. Książki wybrane z półek lub zamówione z magazynu należy rejestrować przy stanowisku dyżurującego bibliotekarza.
 6. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 2. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem
 7. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 8. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu.
 9. W Czytelni Naukowej przy pl. Inwalidów 3 obowiązuje:

               - zachowanie ciszy,

               - troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi materiałami (zakaz podkreślania,                           

                  kalkowania itp.),

                - zakaz wynoszenia wydawnictw poza Czytelnię.

 1. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszystkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia Czytelni.
 1. Przed opuszczeniem Czytelni należy zwrócić wypożyczone wydawnictwa przy stanowisku dyżurującego bibliotekarza, a pozostawione dokumenty lub kartę biblioteczną odebrać.
 1. Użytkownik ma obowiązek opróżnić szafkę ubraniową i zwrócić klucz przed opuszczeniem Czytelni.
 1. Bibliotekarz może odmówić korzystania z Czytelni osobom naruszającym powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującym się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającym podstawowych zasad higieny.
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

                                                                                                         

Dyrektor

Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

Logo biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

§1

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz udostępnia Czytelnikom część swoich zasobów komputerowych i informatycznych. Za pomocą wystawionych w pomieszczeniach Biblioteki zestawów komputerowych umożliwia użytkownikom nieodpłatne  korzystanie z: katalogu zbiorów Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz, oprogramowania, baz danych zakupionych przez Bibliotekę oraz dostępu do komputerów i Internetu. Internet służy przede wszystkim do poszukiwań informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w w.w. celach traktowane jest priorytetowo.

§2

 

Biblioteka nie gwarantuje, że udostępniane zasoby są kompletne i wolne od wad.

§3

 

INTERNET nie może służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem. Zabrania się:

-wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej;

-instalowania programów;

-otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm;

-wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowania oraz naruszające prawa autorskie;

-ściągania i kopiowania książek, filmów, muzyki oraz wszelkich dzieł objętych prawem autorskim.

§4

 

 1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu ma każdy użytkownik Biblioteki.
 2. Korzystanie ze sprzętu komputerowego Biblioteki i Internetu jest nieodpłatne.
 3. Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać również z usług świadczonych przez Bibliotekę po uiszczeniu odpowiednich opłat zgodnych z Cennikiem (Zał. nr 1).

§5

 

 1. Osoba chcąca skorzystać ze sprzętu komputerowego winna zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza z kartą biblioteczną lub innym dokumentem tożsamości w celu zarejestrowania użytkownika.
 2. Bibliotekarz wskazuje Użytkownikowi stanowisko, określa czas i kolejność korzystania

z komputera.

 1. Użytkownik może odpłatnie potrzebne informacje wydrukować lub zapisać na nośniku elektronicznym za zgodą dyżurującego pracownika.
 2. Użytkownik powinien posiadać umiejętność obsługi komputera i programów, z których chce skorzystać.
 1. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
 1. Pracownicy biblioteki nie mają obowiązku obsługiwania programów i udzielania stałej pomocy użytkownikom  w tworzonych przez  nich dokumentach.
 1. Niedozwolone jest kopiowanie oprogramowania i danych, które naruszają prawa autorskie.
 1. Biblioteka wykonuje usługi w zakresie drukowania i skanowania materiałów do 22 stron.
 1. Biblioteka nie wykonuje usług w zakresie drukowania różnego rodzaju prac dyplomowych oraz materiałów służących zarobkowaniu Użytkownika.

§6

 

 1. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.
 2. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
 3. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane nawet jeśli nie są one zabronione regulaminem.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

§7

 

 1. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowania.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i nadużycia przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych.
 3. Zabrania się prób uszkodzenia lub ominięcia zabezpieczeń lokalnych i odległych systemów komputerowych, wprowadzenia jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz świadomego wprowadzania wirusów komputerowych.
 4. Prace na komputerach użytkownicy mają obowiązek zakończyć 15 min przed zamknięciem

§8

 

Jeśli Użytkownik na skutek niezgodnego z niniejszym regulaminem korzystania ze sprzętu komputerowego spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do jej naprawienia i zwrotu Bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody.

§9

 

Użytkownik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, będzie pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz.

Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik placówki lub osoba przez niego upoważniona. Od tej decyzji przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora Biblioteki.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 r.

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

Logo biblioteki

Regulamin ogólny Miejsca Aktywności Lokalnej w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Postanowienia ogólne

Organizatorem Miejsca Aktywności Lokalnej w placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Żoliborz jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwana dalej Organizatorem.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.

Główne założenia

 1. Przestrzeń Biblioteki udostępniana jest nieodpłatnie, realizacja działań/projektów nie będzie dodatkowo dofinansowana przez Organizatora.
 2. Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt, nie mogą być pobierane opłaty. W lokalu nie można prowadzić bezpośredniej promocji produktów i usług.
 3. Realizowane w MAL-u działania/projekty powinny być otwarte na społeczność lokalną.
 4. Przestrzeń może być użytkowana przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i instytucje oraz podmioty, zlokalizowane na terenie Żoliborza, może być także przeznaczona dla oddolnych obywatelskich, innowacyjnych inicjatyw społecznych.

Zakres merytoryczny działań/projektów

 1. Działania/projekty realizowane w ramach MAL-u powinny współgrać z  następującymi obszarami:

-wzmacnianie wspólnoty lokalnej,

-aktywizowanie społeczności lokalnych,

-wspieranie integracji na poziomie lokalnym,

-wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,

-budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej.

 1. Przykładowe działania, jakie mogą się odbywać w ramach udostępniania przestrzeni, to m.in.: dyskusje, warsztaty, wykłady, szkolenia, zajęcia rękodzielnicze, próby chórów.
 2. W Bibliotece nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii politycznych ani nabożeństwa religijne.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i higieny uczestników nie będą pozytywnie rozpatrywane wnioski dotyczące zajęć ruchowych i sportowych.

Inne postanowienia

Pracownicy Biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, nie obsługują spotkań, nie zapewniają materiałów biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych. Żaden z pracowników nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.

 1. Na terenie MALu obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów
  i stosowania innych używek.
 2. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Biblioteki.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Akceptacja Regulaminu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach lub filmach oraz na przekazywanie ich jako dokumentacji do Instytucji publicznych (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy; Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy) celem złożenia sprawozdania z prowadzonej działalności Biblioteki.
  Akceptacja Regulaminu Miejsc Aktywności Lokalnych (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na publikację wizerunku na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki: www.bpzoliborz.pl oraz na profilu facebookowym Biblioteki pod adresem: www.facebook.com/BibliotekaPublicznaZoliborz w celach promocyjnych.
  Dane osobowe użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. J. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa) w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych.
  Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań z działalności Biblioteki.
  Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666) użytkownicy MAL-u i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają się prawa do tantiem.
  Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL-u i uczestnikom organizowanych wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Warunki przyjmowania zgłoszeń i zasady użytkowania przestrzeni

Procedury przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji oraz zasady udostępniania i korzystania z przestrzeni Biblioteki w ramach MAL-u są dostępne w Załączniku do Regulaminu:

Załącznik nr 1: MAL w siedzibie Czytelni Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8

Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy o udostępnienie przestrzeni MAL w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

 

Logo biblioteki

REGULAMIN WOLONTARIATU

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

 1. Wolontariat jest formą współpracy pomiędzy Wolontariuszem a Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 1. Miejscem wykonywania świadczeń objętych wolontariatem jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz jej Filie.
 1. Wolontariuszem w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy może zostać każdy, kto ukończył 13 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowią Załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 1. Zamiar podjęcia wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy należy zgłosić kierownikowi oddziału lub filii bibliotecznej (zwanym dalej „Kierownikiem filii”) lub Koordynatorowi Wolontariatu.
 1. Przyjęcie Wolontariusza odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza osoba wyznaczona przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (Koordynator wolontariatu lub Kierownik odzdiału/filii.
 1. Wolontariusz wspólnie z Kierownikiem oddziału/filii ustala zakres świadczeń objętych wolontariatem.
 1. Zakres działania Wolontariusza obejmuje w szczególności:

a) pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę

b) inicjowanie wydarzeń kulturalnych w Bibliotece;

c) promocję Biblioteki w środowisku lokalnym;

d) pomoc w bieżących pracach bibliotekarskich;

e) pomoc czytelnikom w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych;

f) przygotowywanie dokumentacji fotograficznej w czasie imprez;

 1. Wolontariusz nie jest pracownikiem Biblioteki; powierzone czynności wykonuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia.
 1. Wolontariuszowi nie udziela się zgody na dostęp do danych osobowych Czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 1. Pomiędzy Korzystającym a Wolontariuszem lub działającym w jego imieniu opiekunem prawnym zawierane jest Porozumienie. Wzory Porozumienia stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. Wolontariusz - przed zawarciem Porozumienia, o którym mowa w punkcie 9 - ma obowiązek zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wzór Oświadczenia o odbyciu szkolenia BHP stanowi załacznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 1. Wolontariusz dba o majątek powierzony mu przez Bibliotekę do wykonywania zadań (np. sprzęty biurowe, sprzęt komputerowy). Wszelkie zauważone usterki zgłasza Opiekunowi Wolontariatu.
 1. Wolontariusz swoją postawą dba o dobre imię Biblioteki.
 1. Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie i dokładnie wykonywać podjęte zadania.
 1. Wolontariusz powinien wykazywać się kulturą osobistą i odnosić się z należytym szacunkiem zarówno do pracowników biblioteki jak i do użytkowników biblioteki, którym pomaga.
 1. Wolontariusz uczący się w trybie dziennym ma prawo do podejmowania pracy popołudniami, w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu –  nie więcej jednak niż 12 godzin tygodniowo.
 1. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać ustalonego indywidualnego grafiku pracy. Odstępstwo od grafiku należy zgłosić do Opiekuna Wolontariatu osobiście lub telefonicznie najpóźniej na godzinę przed planowaną w danym dniu godziną rozpoczęcia pracy.
 1. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń objętych wolontariatem, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

 

Logo biblioteki 

Regulamin wypożyczeń e-booków Legimi

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

 1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego i na tej podstawie udostępnia swoim Czytelnikom e-booki Legimi.
 2. Czytelnik Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz, który legitymuje się Kartą Biblioteczną oraz aktywnie wypożycza, zgłasza się po kod dostępu w wybranej przez siebie placówce Biblioteki, a następnie rejestruje się na dedykowanej dla konsorcjum stronie: https://www.legimi.pl/mazowieckie i wprowadza otrzymany kod.
 3. W celu skorzystania z oferty konieczne jest założenie konta i podanie adresu e-mail. Jeśli Czytelnik jest już użytkownikiem Legimi wystarczy, że zaloguje się na swoje konto na Legimi.com.
 4. Po założeniu konta na stronie https://www.legimi.pl/mazowieckie Czytelnik pobiera darmową aplikację w systemie Android lub IOS ze sklepu Google Play, App Store, Windows Phone Store.
 5. Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony).
 1. Czytelnik może czytać jednocześnie na dwóch wybranych urządzeniach.
 2. Czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu.
 3. Po upływie zdefiniowanego okresu Czytelnik może przedłużyć dostęp, wprowadzając nowy kod otrzymany w Bibliotece.
 4. Kolejne kody dostępu można pobrać w Bibliotece osobiście lub otrzymać drogą mailową.

 

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m. st Warszawy 

Małgorzata Kocot

Logo biblioteki

Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus" Czytelnikom Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

 

§1

 1. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

 

§2

 1. Termin zwrotu Czytaka Plus określa biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.
 2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

 

§3

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Biblioteka Publiczna zobowiązuje się do umieszczenia informacji o przystąpieniu przez nią do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących" na prowadzonej przez siebie stronie internetowej lub na stronie organu prowadzącego.
 2. Informacja powinna obejmować:

-nazwę projektu,

-logo Stowarzyszenia i Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

-podstawowe informacje o projekcie. Wzór informacji zostanie przesłany Bibliotece Publicznej przez Stowarzyszenie „Larix" z chwilą podpisania umowy.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy

Małgorzata Kocot

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

 1.  Czytniki książek elektronicznych (e-booków) mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które
  ukończyły 18 lat, posiadają ważną kartę Czytelnika i nie mają zaległych zobowiązań wobec
  Biblioteki.
   Jedna osoba może wypożyczyć 1 czytnik.
 2.  Czytnik udostępniany jest nieodpłatnie.
 3. Czytnik można wypożyczyć na okres 30 dni.
 4. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie umowy użyczenia, którego wzór stanowi
  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Podpisanie umowy użyczenia jest równoznaczne z
  akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Podanie danych osobowych przy podpisaniu umowy użyczenia jest niezbędne do jej
  zawarcia (wypożyczenia czytnika e-book). Niepodanie danych uniemożliwi jej podpisanie.
 7. Przy wypożyczeniu czytnika Użytkownik ma obowiązek okazać Bibliotekarzowi dokument
  tożsamości ze zdjęciem w celu podpisania umowy użyczenia.
   
 8. Czytelnik może zarezerwować czytnik książek elektronicznych za pośrednictwem poczty
  elektronicznej placówki w której chce wypożyczyć: wyp16@bpzoliborz.pl,
  wyp13@bpzoliborz.pl, wyp138@bpzoliborz.pl, wyp111@bpzoliborz.pl,
  czytelnia@bpzoliborz.pl lub telefonicznie. Rezerwacje będą realizowane zgodnie z
  kolejnością dostępnych urządzeń. Rezerwacja anulowana będzie po 3 dniach roboczych (w
  tym sobota).
 9. Termin zwrotu czytnika podlega jednorazowej prolongacie w maksymalnym terminie do 14
  dni jeśli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin
  jego zwrotu.
   
 10. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie. Po upływie
  wyznaczonego terminu zwrotu Biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego
  sprzętu.
 11. Użytkownik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika tylko na własny użytek, zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
   rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika,
   udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
   
 12. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób
  zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 13. Każdy czytnik wyposażony jest w: etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika
  Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności
  wyposażenia.
 14.  Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach
  sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
 15. W chwili zwrotu czytnik oraz dodatkowe wyposażenie powinny być w stanie kompletnym i
  niepogorszonym od momentu wypożyczenia przez Użytkownika.
   
 16. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak
  również kompletność wypożyczonego zestawu.
 17. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin pięciu dni roboczych na
  sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki.
 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku
  zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, użytkownik zobowiązany
  jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartości
  aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu jego wyposażenia.
 19. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty
  jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do
  zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt 16 niniejszego Regulaminu.
 20. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 3 zł. – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu
  wypożyczonego czytnika.
 21. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o przekroczonym terminie zwrotu czytnika
  e-booków) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.
 22. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 17, 18,19 i 20 powinny zostać
  uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat lub odszkodowania
  Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze
  postępowania sądowego.
 23. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 24. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do
  stosowania zawartych w nim postanowień.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają
  postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
  Żoliborz m. st. Warszawy oraz odpowiednie przepisy prawa.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.

Zarządzenie 12 z 2021 ws wprowadzenia Reg.wypożyczania czytników książek elektronicznych 26 04.21 r.

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia w spr. Regulaminu wypożyczeń czytników - 31.03.2021

 

Zał. nr 1 do Regulaminu wypożyczeń czytników - Oświadczenie 31.03.2021

Zarządzenie Nr 13/2021
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
z dnia 29 kwietnia 2021 roku.
w sprawie: otwarcia placówek bibliotecznych od dnia 4 maja 2021 r. oraz zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w związku z zasadami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Poniżej znajduje się treść zarządzenia.

Zarządzenie 13 z 2021 otwarcie placówek od 4.05.2021

Zasady funkcjonowania Bibliotek od 4 maja 2021