Regulaminy w Bibliotece Publicznej
w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

logotyp biblioteki publicznej w dzielnicy żoliborz m.st. warszawy na białym tle w kwadracie, napisy: biblioteka publiczna w dzielnicy żoliborz m.st. warszawy

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY ŻOLIBORZ

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w skład której wchodzą:

 • Czytelnia Naukowa nr XVI pl. Inwalidów 3

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 ul. J. Słowackiego 19a

 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV ul. W. Broniewskiego 9a

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111 ul. A. Mickiewicza 65

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 ul. Śmiała 24

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 ul. W. Broniewskiego 9a

 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX ul. Śmiała 24

 • Czytelnia Pod Sowami ul. Gen. Zajączka 8

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.

3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

4. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości i ewentualnie innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.

5. W bazie przechowywane są następujące dane:

nazwisko i imię,

PESEL,

płeć,

adres stałego pobytu,

numer telefonu kontaktowego,

przynależność do grupy społeczno - zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego),

opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

6. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim obowiązkowym podpisaniu przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do Regulaminu.

8. W szczególnych przypadkach, kiedy rodzic lub opiekun nie mogą osobiście być obecni przy zapisie czytelnika niepełnoletniego, wydane zostanie oświadczenie. Złożenie podpisu przez rodzica lub opiekuna na oświadczeniu powoduje aktywowanie konta i umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

9. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

11. Osoby bez nadanego numeru PESEL chcące się zapisać do biblioteki są zobowiązane do wpłacenia kaucji czytelniczej. Wysokość kaucji czytelniczej określona jest w Załączniku nr 2.

12. Kaucja czytelnicza ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki jeśli nie zostanie odebrana w terminie 36 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.

13. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności karnej z Art. 233 Kodeksu Karnego.

§ 2.

Karty biblioteczne

1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŻOLIBORZ”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

3. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

4. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. W szczególnych przypadkach możliwe jest wypożyczenie materiałów bibliotecznych po okazaniu innego dokumentu tożsamości.

5. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

6. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni i komputerów.

7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście, telefonicznie lub mailowo. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 2.

§ 3.

Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

1. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 10 pozycji.

2. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 5 pozycji.

3. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.

4. W wybranych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji.

5. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

 • książki - 30 dni,

 • książki mówione - 30 dni,

 • pozycje z długą kolejką rezerwacji - 14 dni,

 • gazety i czasopisma - 7 dni,

 • pozycje cenne i z księgozbioru podręcznego - 14 dni,

 • książki elektroniczne (e-booki) – 30 dni – zgodnie z zapisem w katalogu (E-platforma),

 • prasa elektroniczna (e-prasa) – zgodnie z zapisem w katalogu (E-platforma),

 • czytniki książek elektronicznych – 30 dni.

6. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu. Za niezgłoszone defekty w momencie wypożyczenia odpowiedzialność ponosi Czytelnik.

7. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu maksymalnie o kolejne 30 dni. Czytelnik dokonujący prolongaty internetowej może wydłużyć termin zwrotu pozycji maksymalnie o 14 dni. Prolongata internetowa wybranej pozycji jest jednorazowa.

8. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać we wskazanym terminie, po którym rezerwacje są anulowane. W przypadku nieodbierania zarezerwowanych pozycji w terminie, ogranicza się automatycznie limit rezerwacji.

9. Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić do 3 pozycji znajdujących się aktualnie w zbiorach. Usługa ta jest aktywna w dni powszednie od godz. 20.00 do 6.00 oraz w niedziele. Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej. Nieodebranie zamówionych pozycji w terminie powoduje zmniejszenie limitu zamówień.

10. W Bibliotece działa usługa powiadamiania SMS. Czytelnik podając swój aktualny nr telefonu komórkowego automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS z Biblioteki. Wiadomości SMS wysyłane przez Bibliotekę mają charakter wyłącznie informacyjny, nie służą celom zarobkowym lub promocji produktów. Usługa powiadomień SMS dotyczy:

 • wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

 • terminów zwrotów,

 • oczekujących rezerwacji.

W wiadomościach SMS używane są skróty określające poszczególne placówki. Lista tych skrótów stanowi Załącznik nr 3. Usługa powiadomień SMS jest dla czytelnika bezpłatna.

11. Zabrania się kopiowania wypożyczonych materiałów na nośnikach magnetycznych i elektronicznych.

12. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 2.

13. Kaucja za cenną pozycję ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których mowa w §3 pkt.15. lub w przypadku nie zwrócenia pozycji do Biblioteki w terminie do 6 miesięcy.

14. W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 2. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zmniejszenia opłaty za przetrzymane pozycje lub jej anulowanie. Decyzje taką podejmuje kierownik placówki lub Dyrektor Biblioteki.

15. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub inne wskazane przez kierownika placówki.

16. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w §3 pkt.15, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionej lub zniszczonej pozycji.

17. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.14, 15, 16, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

18. Nieprzestrzeganie przez Czytelnika terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych powyżej 12 miesięcy, odmowy zwrotu wypożyczonych pozycji lub braku reakcji na wezwanie do uregulowania należności wobec Biblioteki, skutkuje uruchomieniem zewnętrznej procedury windykacyjnej.

19. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłat określa Załącznik nr 2.

20. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

21. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§ 4.

Zasady wypożyczania zbiorów z Czytelni Naukowej nr XVI

1. Czytelnia Naukowa nr XVI zwana dalej Czytelnią udostępnia swoje zbiory:

 • na miejscu w Czytelni Naukowej oraz w Dziale Czytelnia Pod Sowami

 • na zewnątrz

 • drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Materiały biblioteczne oznaczone w katalogu komputerowym symbolem:

 • [Z] po sygnaturze znajdują się w Dziale Czytelnia Pod Sowami,

 • [M] po sygnaturze znajdują się w magazynie Czytelni Naukowej,

 • [P] po sygnaturze znajdują się w księgozbiorze podręcznym w wolnym dostępie.

3. Dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych z dostępnością do wypożyczeń na zewnątrz ustala się następujące okresy wypożyczeń:

 • wybrane tytuły książek naukowych – 7,14 lub 30 dni (w zależności od tytułu)

 • książki mówione – 30 dni

 • książki w językach obcych – 30 dni

 • tygodniki i czasopisma – 7 dni (z wyjątkiem aktualnych numerów)

 • filmy – 7 dni

4. Czytelnia Naukowa nie wypożycza na zewnątrz zbiorów z księgozbioru podręcznego: słowników, leksykonów, encyklopedii, albumów oraz zbiorów o szczególnej wartości.

5. O wypożyczeniach na zewnątrz książek z dostępnością na miejscu decyduje kierownik Czytelni lub dyżurujący bibliotekarz.

6. Książki naukowe ze zbiorów Czytelni Naukowej (maksymalnie 2 woluminy) są wypożyczane na zewnątrz po złożeniu rewersu. Czas oczekiwania na książki zamówione z magazynu i z Działu Czytelnia Pod Sowami wynosi maksymalnie 1 dzień.

7. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 tytułów książek mówionych lub książek w językach

obcych, 5 tytułów czasopism, 2 tytuły filmów.

8. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych, tj. za pośrednictwem innej Biblioteki lub instytucji mają wszyscy Zainteresowani. Podstawę wypożyczenia stanowi rewers opatrzony pieczątką wypożyczającej biblioteki lub innej instytucji i podpisem bibliotekarza lub upoważnionego przedstawiciela tej instytucji. Czytelnia Naukowa może na życzenie Zainteresowanego sprowadzić z innych bibliotek wydawnictwa, których nie posiada w swoich zbiorach. W terminie 7 dni Czytelnia powiadomi Użytkownika o możliwości spełnienia jego prośby. Wydawnictwa z innych bibliotek udostępnia się na miejscu wyłącznie w Czytelni.

26. W razie braku poszukiwanej pozycji w zbiorach Czytelni Naukowej, zainteresowany Użytkownik może zgłosić prośbę o jej zakupienie dokonując wpisu do książki dezyderatów, znajdującej się w sali czytelnianej. W terminie 14 dni Czytelnia poinformuje Zainteresowanego o możliwości spełnienia jego prośby.

§5

Udostępnianie zbiorów Czytelni Naukowej nr XVI na miejscu

1.Aby uzyskać miejsce w Czytelni Naukowej należy pozostawić kartę biblioteczną lub ważny dokument identyfikacyjny u dyżurującego bibliotekarza.

2. Przy rejestracji Czytelnik otrzymuje klucz do szafki ubraniowej, w której należy pozostawić wierzchnie okrycie, teczki, plecaki, torby itp. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szafkach Czytelnia Naukowa nie odpowiada.

3. Wydawnictwa przyniesione ze sobą należy zgłosić podczas rejestracji.

4. Czytelnik ma prawo do uzyskania informacji o zawartości księgozbioru, sposobach korzystania z komputerowego katalogu i wydawnictw informacyjnych, a także, w miarę możliwości o zasobach innych bibliotek. Informacji tych udziela dyżurujący bibliotekarz.

5. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do części księgozbioru. Książki wybrane z półek lub zamówione z magazynu należy rejestrować przy stanowisku dyżurującego bibliotekarza.

6. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu.

7. W Czytelni Naukowej obowiązuje:

 • - zachowanie ciszy,
 • - troskliwe obchodzenie się z udostępnianymi materiałami (zakaz podkreślania, kalkowania itp.),
 • - zakaz wynoszenia wydawnictw poza Czytelnię Naukową.

8. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszystkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia Czytelni Naukowej.

9. Przed opuszczeniem Czytelni Naukowej należy zwrócić wypożyczone wydawnictwa przy stanowisku dyżurującego bibliotekarza, a pozostawione dokumenty lub kartę biblioteczną odebrać.

10. Użytkownik ma obowiązek opróżnić szafkę ubraniową i zwrócić klucz przed opuszczeniem Czytelni Naukowej.

11. Bibliotekarz może odmówić korzystania z Czytelni Naukowej osobom naruszającym powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującym się głośno i agresywnie.

12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony możliwości korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Czytelni Naukowej. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

§ 6

Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.

2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości.

3. Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 60 minut. Jeśli nie ma innych oczekujących, możliwe jest przedłużenie tego czasu o kolejne 60 min.

4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

6. Zabrania się:

wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,

instalowania programów,

otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm itp.,

wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

7. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

8. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

9. Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 2.

10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.

11. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym Regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.

12. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

13. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

14. Użytkownik powinien posiadać umiejętność obsługi komputera i programów, z których chce skorzystać. Pracownicy Biblioteki nie mają obowiązku obsługiwania programów i udzielania stałej pomocy użytkownikom w tworzonych przez nich dokumentach.

15. Biblioteka nie wykonuje usług w zakresie drukowania różnego rodzaju prac dyplomowych oraz materiałów służących zarobkowi użytkownika.

16. Prace na komputerze użytkownik ma obowiązek zakończyć 15 min przed zamknięciem Biblioteki.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Wobec osób naruszających postanowienia Regulaminu lub zasady bezpieczeństwa oraz ogólnie przyjęte normy społeczne mogą być stosowane następujące sankcje:

ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,

czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,

stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje dyżurujący bibliotekarz. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających.

3. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:

obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w § 3 pkt.13, 14, 15 lub od nich odstąpić,

czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.

4. Zmiany treści niniejszego Regulaminu będą ogłaszane na stronie www.bpzoliborz.pl

Regulamin ogólny Miejsca Aktywności Lokalnej

Logo biblioteki

Regulamin ogólny Miejsca Aktywności Lokalnej w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Postanowienia ogólne

Organizatorem Miejsca Aktywności Lokalnej w placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Żoliborz jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwana dalej Organizatorem.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.

Główne założenia

 1. Przestrzeń Biblioteki udostępniana jest nieodpłatnie, realizacja działań/projektów nie będzie dodatkowo dofinansowana przez Organizatora.
 2. Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt, nie mogą być pobierane opłaty. W lokalu nie można prowadzić bezpośredniej promocji produktów i usług.
 3. Realizowane w MAL-u działania/projekty powinny być otwarte na społeczność lokalną.
 4. Przestrzeń może być użytkowana przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i instytucje oraz podmioty, zlokalizowane na terenie Żoliborza, może być także przeznaczona dla oddolnych obywatelskich, innowacyjnych inicjatyw społecznych.

Zakres merytoryczny działań/projektów

 1. Działania/projekty realizowane w ramach MAL-u powinny współgrać z  następującymi obszarami:

-wzmacnianie wspólnoty lokalnej,

-aktywizowanie społeczności lokalnych,

-wspieranie integracji na poziomie lokalnym,

-wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,

-budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej.

 1. Przykładowe działania, jakie mogą się odbywać w ramach udostępniania przestrzeni, to m.in.: dyskusje, warsztaty, wykłady, szkolenia, zajęcia rękodzielnicze, próby chórów.
 2. W Bibliotece nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii politycznych ani nabożeństwa religijne.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i higieny uczestników nie będą pozytywnie rozpatrywane wnioski dotyczące zajęć ruchowych i sportowych.

Inne postanowienia

Pracownicy Biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, nie obsługują spotkań, nie zapewniają materiałów biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych. Żaden z pracowników nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.

 1. Na terenie MALu obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów
  i stosowania innych używek.
 2. W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Biblioteki.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Akceptacja Regulaminu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach lub filmach oraz na przekazywanie ich jako dokumentacji do Instytucji publicznych (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy; Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy) celem złożenia sprawozdania z prowadzonej działalności Biblioteki.
  Akceptacja Regulaminu Miejsc Aktywności Lokalnych (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na publikację wizerunku na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki: www.bpzoliborz.pl oraz na profilu facebookowym Biblioteki pod adresem: www.facebook.com/BibliotekaPublicznaZoliborz w celach promocyjnych.
  Dane osobowe użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. J. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa) w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych.
  Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań z działalności Biblioteki.
  Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666) użytkownicy MAL-u i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają się prawa do tantiem.
  Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL-u i uczestnikom organizowanych wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Warunki przyjmowania zgłoszeń i zasady użytkowania przestrzeni

Procedury przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji oraz zasady udostępniania i korzystania z przestrzeni Biblioteki w ramach MAL-u są dostępne w Załączniku do Regulaminu:

Załącznik nr 1: MAL w siedzibie Czytelni Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8

Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy o udostępnienie przestrzeni MAL w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

 

Regulamin Wolontariatu

Logo biblioteki

REGULAMIN WOLONTARIATU

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

 1. Wolontariat jest formą współpracy pomiędzy Wolontariuszem a Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 1. Miejscem wykonywania świadczeń objętych wolontariatem jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz jej Filie.
 1. Wolontariuszem w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy może zostać każdy, kto ukończył 13 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowią Załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 1. Zamiar podjęcia wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy należy zgłosić kierownikowi oddziału lub filii bibliotecznej (zwanym dalej „Kierownikiem filii”) lub Koordynatorowi Wolontariatu.
 1. Przyjęcie Wolontariusza odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza osoba wyznaczona przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (Koordynator wolontariatu lub Kierownik odzdiału/filii.
 1. Wolontariusz wspólnie z Kierownikiem oddziału/filii ustala zakres świadczeń objętych wolontariatem.
 1. Zakres działania Wolontariusza obejmuje w szczególności:

a) pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę

b) inicjowanie wydarzeń kulturalnych w Bibliotece;

c) promocję Biblioteki w środowisku lokalnym;

d) pomoc w bieżących pracach bibliotekarskich;

e) pomoc czytelnikom w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych;

f) przygotowywanie dokumentacji fotograficznej w czasie imprez;

 1. Wolontariusz nie jest pracownikiem Biblioteki; powierzone czynności wykonuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia.
 1. Wolontariuszowi nie udziela się zgody na dostęp do danych osobowych Czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 1. Pomiędzy Korzystającym a Wolontariuszem lub działającym w jego imieniu opiekunem prawnym zawierane jest Porozumienie. Wzory Porozumienia stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. Wolontariusz - przed zawarciem Porozumienia, o którym mowa w punkcie 9 - ma obowiązek zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wzór Oświadczenia o odbyciu szkolenia BHP stanowi załacznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 1. Wolontariusz dba o majątek powierzony mu przez Bibliotekę do wykonywania zadań (np. sprzęty biurowe, sprzęt komputerowy). Wszelkie zauważone usterki zgłasza Opiekunowi Wolontariatu.
 1. Wolontariusz swoją postawą dba o dobre imię Biblioteki.
 1. Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie i dokładnie wykonywać podjęte zadania.
 1. Wolontariusz powinien wykazywać się kulturą osobistą i odnosić się z należytym szacunkiem zarówno do pracowników biblioteki jak i do użytkowników biblioteki, którym pomaga.
 1. Wolontariusz uczący się w trybie dziennym ma prawo do podejmowania pracy popołudniami, w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu –  nie więcej jednak niż 12 godzin tygodniowo.
 1. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać ustalonego indywidualnego grafiku pracy. Odstępstwo od grafiku należy zgłosić do Opiekuna Wolontariatu osobiście lub telefonicznie najpóźniej na godzinę przed planowaną w danym dniu godziną rozpoczęcia pracy.
 1. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń objętych wolontariatem, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m.st Warszawy

Małgorzata Kocot

 

Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

Logo biblioteki

Regulamin wypożyczania odtwarzaczy „Czytak” i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus" Czytelnikom Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione do reprezentacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus Czytelnikom Biblioteki Publicznej

 

§1

 1. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

 

§2

 1. Termin zwrotu Czytaka Plus określa biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.
 2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

 

§3

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Biblioteka Publiczna zobowiązuje się do umieszczenia informacji o przystąpieniu przez nią do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących" na prowadzonej przez siebie stronie internetowej lub na stronie organu prowadzącego.
 2. Informacja powinna obejmować:

-nazwę projektu,

-logo Stowarzyszenia i Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

-podstawowe informacje o projekcie. Wzór informacji zostanie przesłany Bibliotece Publicznej przez Stowarzyszenie „Larix" z chwilą podpisania umowy.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy

Małgorzata Kocot

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

 1.  Czytniki książek elektronicznych (e-booków) mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które
  ukończyły 18 lat, posiadają ważną kartę Czytelnika i nie mają zaległych zobowiązań wobec
  Biblioteki.
   Jedna osoba może wypożyczyć 1 czytnik.
 2.  Czytnik udostępniany jest nieodpłatnie.
 3. Czytnik można wypożyczyć na okres 30 dni.
 4. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie umowy użyczenia, którego wzór stanowi
  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Podpisanie umowy użyczenia jest równoznaczne z
  akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Podanie danych osobowych przy podpisaniu umowy użyczenia jest niezbędne do jej
  zawarcia (wypożyczenia czytnika e-book). Niepodanie danych uniemożliwi jej podpisanie.
 7. Przy wypożyczeniu czytnika Użytkownik ma obowiązek okazać Bibliotekarzowi dokument
  tożsamości ze zdjęciem w celu podpisania umowy użyczenia.
   
 8. Czytelnik może zarezerwować czytnik książek elektronicznych za pośrednictwem poczty
  elektronicznej placówki w której chce wypożyczyć: wyp16@bpzoliborz.pl,
  wyp13@bpzoliborz.pl, wyp138@bpzoliborz.pl, wyp111@bpzoliborz.pl,
  czytelnia@bpzoliborz.pl lub telefonicznie. Rezerwacje będą realizowane zgodnie z
  kolejnością dostępnych urządzeń. Rezerwacja anulowana będzie po 3 dniach roboczych (w
  tym sobota).
 9. Termin zwrotu czytnika podlega jednorazowej prolongacie w maksymalnym terminie do 14
  dni jeśli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin
  jego zwrotu.
   
 10. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie. Po upływie
  wyznaczonego terminu zwrotu Biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego
  sprzętu.
 11. Użytkownik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika tylko na własny użytek, zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
   rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika,
   udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
   
 12. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób
  zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 13. Każdy czytnik wyposażony jest w: etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika
  Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności
  wyposażenia.
 14.  Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach
  sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
 15. W chwili zwrotu czytnik oraz dodatkowe wyposażenie powinny być w stanie kompletnym i
  niepogorszonym od momentu wypożyczenia przez Użytkownika.
   
 16. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak
  również kompletność wypożyczonego zestawu.
 17. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin pięciu dni roboczych na
  sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki.
 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku
  zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, użytkownik zobowiązany
  jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartości
  aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu jego wyposażenia.
 19. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty
  jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do
  zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt 16 niniejszego Regulaminu.
 20. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 3 zł. – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu
  wypożyczonego czytnika.
 21. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o przekroczonym terminie zwrotu czytnika
  e-booków) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.
 22. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 17, 18,19 i 20 powinny zostać
  uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat lub odszkodowania
  Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze
  postępowania sądowego.
 23. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 24. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do
  stosowania zawartych w nim postanowień.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają
  postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
  Żoliborz m. st. Warszawy oraz odpowiednie przepisy prawa.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.

Zarządzenie 12 z 2021 ws wprowadzenia Reg.wypożyczania czytników książek elektronicznych 26 04.21 r.

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia w spr. Regulaminu wypożyczeń czytników - 31.03.2021

 

Zał. nr 1 do Regulaminu wypożyczeń czytników - Oświadczenie 31.03.2021