Biblioteki z dostępem do księgozbioru

21 września Żoliborskie Biblioteki zostaną w pełni otwarte dla czytelników. Przywrócona zostanie możliwość swobodnego przeglądania i wybierania książek z księgozbiorów, korzystanie ze stanowisk komputerowych oraz w Czytelni Naukowej Nr XVI przeglądanie prasy.

Ponieważ nadal trwa epidemia COVID-19 w bibliotekach obowiązywać będą specjalne procedury i zasady bezpieczeństwa, najważniejsze to:

Obowiązek zasłaniania nosa i ust – każda osoba przebywająca w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

Obowiązek dezynfekcji dłoni – wchodząc do biblioteki czytelnik jest zobowiązany odkazić dłonie płynem do dezynfekcji, w każdej placówce przy wejściu znajdują się dozowniki z płynem.

Limity w liczbie czytelników – każda placówka ma określoną liczbę osób, które mogą jednocześnie przebywać na jej terenie, liczba ta jest uzależniona od jej powierzchni i jest podana w widocznym miejscu przy wejściu.

Obowiązek zachowania 1,5m dystansu – osoby przebywające w bibliotece mają obowiązek zachowywania 1,5 metrowej odległości między sobą, dla ułatwienia przy ladach bibliotecznych będą specjalne oznakowania.

Poruszanie się w wyznaczonej strefie – każda osoba przebywająca w bibliotece ma obowiązek przebywania w wyznaczonych strefach, część pomieszczeń biblioteki może zostać wyłączona z dostępu dla czytelników.

Przeglądanie prasy tylko w rękawiczkach – możliwość przeglądania prasy jest tylko w Czytelni Naukowej Nr XVI, czytelnik chcący skorzystać z prasy ma obowiązek założyć rękawiczki ochronne.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych ograniczone czasowo – w każdej placówce, w której będą udostępnione stanowiska komputerowe obowiązuje na nie limit czasu 30 min.

Korzystanie z Czytelni Naukowej ograniczone czasowo – korzystanie z Czytelni Naukowej Nr XVI jest ograniczone jednorazowo do 2 godzin.

Ograniczenie części usług bibliotecznych – biblioteka czasowo nie udostępnia usług ksero i wydruków, brak możliwości korzystania z kącików dziecięcych, brak możliwości korzystania ze słuchawek komputerowych.

Poniżej przedstawiamy pełną treść Procedury bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

UWAGA: godziny otwarci placówek podane w procedurze obowiązują od 1 października, do tego momentu placówki są otwarte w godzinach jak dotychczas (przejdź do zakładki KONTAKT aby zobaczyć aktualne godziny otwarcia).

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki       w trakcie epidemii COVID-19 – obowiązuje od 1 października 2020 roku

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 – obowiązuje od 1 października 2020 roku

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Zasady korzystania z komputerów znajdujących się w poszczególnych placówkach
 5. Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników.
 6. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 7. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce bibliotecznej.

Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

 1. Każdy czytelnik przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
 2. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika Biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece w zależności od metrażu powierzchni.
 4. Każda placówka biblioteczna udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie w Bibliotece.
 5. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 6. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 7. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci i wyznaczonych stref niedostępnych dla użytkowników, które są nieczynne do odwołania.
 8. Nie ma możliwości korzystania z usług ksero i wydruków.
 9. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych jest ustalana indywidualnie w każdej placówce bibliotecznej. O udostępnieniu użytkownikowi stanowiska komputerowego decyduje pracownik biblioteki. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika biblioteki po zakończeniu pracy użytkownika.
 10. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
  1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika,
  2. telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych filii i oddziałów bibliotecznych.
 2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki obsługujący czytelników.

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
 2. Żoliborz m. st. Warszawy.
 3. Przywraca się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 4. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz – poza Bibliotekę. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. Przywraca się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Czytelni Naukowej Nr XVI.
 5. Nie nalicza się opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych za okres zamknięcia placówek w stanie epidemii COVID-19.
 6. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych online.
 7. Oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki pozostaje ograniczona.

§6

Zasady korzystania z komputerów znajdujących się w poszczególnych placówkach

 1. Nie zmieniają się zasady korzystania usług zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług w systemie informatyczno-bibliotecznym Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (z wyjątkiem postanowień § 21 pkt. 3 dotyczących możliwości przedłużenia czasu pracy przy komputerze).
 2. Każdy użytkownik podczas pobytu w kawiarence internetowej ma obowiązek noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do pracy przy komputerze ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
 4. Ustala się limit osób przebywających w E-Czytelniach uzależniony od metrażu powierzchni oraz z uwzględnieniem zachowania odpowiedniego dystansu między użytkownikami.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowiskach komputerowych wynosi 30 minut bez możliwości jego przedłużenia. Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki bibliotecznej.
 6. Zawiesza się możliwość korzystania ze słuchawek podczas pracy przy stanowisku komputerowym.
 7. Wprowadza się zakaz samodzielnego podchodzenia do urządzeń drukujących. Wszelkie wydruki każdorazowo podaje pracownik Biblioteki.
 8. Oferta edukacyjna w oddziałach, filiach i czytelni pozostaje ograniczona.

§7

Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników

 1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 wszystkie filie i oddziały biblioteczne są otwarte dla czytelników w systemie jednozmianowym:
 2. poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 1130– 1900
 3. czwartek: 830 – 1600
 4. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Czytelnia Naukowa nr XVI będzie otwarta dla czytelników według dwuzmianowego systemu:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 900– 1900
 • środa: 1200 – 1900
 • W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Czytelnia Pod Sowami będzie otwarta dla czytelników według jednozmianowego systemu:
 • poniedziałek: 900– 1600
 • wtorek, środa, czwartek, piątek:1130– 1900
 • W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Wypożyczalnia nr 16 i Czytelnia Naukowa Nr XVI są otwarte dla czytelników w soboty w godzinach  1000 – 1500.
 • W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19, poza bieżącą dezynfekcją, wprowadza się 15 min przerwę w pracy placówek (po 4 godz. Pracy) na czas wietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń.
 • Zasady opisane w w pkt 1-3 powyżej obowiązują do czasu odwołania, nie dłużej jednak niż do uchylenia stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522 i 531 późń. zm.)

§8

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych
  i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

§9

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Wymagane jest zgłoszenie incydentu do Dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustala się listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zaleca się stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.bpzoliborz.pl.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz
m. st. Warszawy
Małgorzata Kocot

Zasady funkcjonowania czytelni w placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników:

 1. Czytelnia będzie otwierana stopniowo, w zależności od sytuacji epidemicznej i od zaleceń sanitarnych, a także możliwości organizacyjnych Biblioteki.
 2. Prawo do korzystania z czytelni mają wyłącznie Użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 3. W czytelni obowiązuje limit osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu.
 4. Wyznacza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej 1,5m między Użytkownikami Czytelni (minimum 4 m2 na każdego Użytkownika).
 5. Czas pracy Użytkownika zostaje ograniczony do 2 godzin.
 6. Użytkownicy czytelni mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc do pracy na miejscu, nie mogą zmieniać ustawienia stołów i krzeseł. Nie mogą pracować grupowo.
 7. Miejsce i czas pracy w czytelni należy rezerwować telefonicznie, e-mailowo lub osobiście.
 8. W przypadku nie zgłoszenia się Użytkownika Czytelni w ciągu 10 minut od umówionej godziny i nie zgłoszenia spóźnienia/rezygnacji telefonicznie lub e-mailem, rezerwacja zostanie anulowana, a miejsce udostępnione innej osobie.
 9. Użytkownik czytelni zobowiązany jest do:
 • odkażania rąk po wejściu do biblioteki,
 • zasłaniania nosa i ust.

10. Z prasy bieżącej i księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie w rękawiczkach tylko w Czytelni Naukowej Przy pl. Inwalidów 3.

11. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość odłożenia dla niego zwróconych pozycji na dzień następny.

12. Dla Użytkowników czytelni udostępniane są stanowiska komputerowe na okres 30 min, w celu załatwienia najpilniejszych spraw bez możliwości wydruku. Liczba udostępnianych komputerów dla Użytkowników zależna jest od wielkości powierzchni oraz możliwości technicznych danej placówki.

13. Wi-Fi jest dostępne dla korzystających z czytelni bez limitów.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma „Procedura wypożyczeń na czas pandemii w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy” z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Regulamin Biblioteki.

15. Użytkownik przebywa w czytelni na własną odpowiedzialność.

Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3, tel. 22 832-23-68, czytelnia@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 16, ul. Słowackiego 19A, tel. 22 833-21-83, wyp16@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 13 i Biblioteka dla Dzieci nr XX, ul. Śmiała 24, tel. 22 839-04-20, wyp13@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 111, ul. Mickiewicza 65, tel. 22 400-94-24, wyp111@bpzoliborz.pl

Wypożyczalnia nr 138 i Biblioteka dla Dzieci nr XV, ul. Broniewskiego 9a, tel. 22 633-90-80, wyp138@bpzoliborz.pl