O nas

Struktura organizacyjna

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotek. Nadzór nad Biblioteką sprawują organy m. st. Warszawy oraz w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

Funkcjonowanie instytucji, jej zadania i cele, w znacznym stopniu regulują obowiązujące akty prawne. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy działa przede wszystkim na podstawie:

– Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z pózn. zm.);

– Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej       ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);

– Statutu Biblioteki Publicznej  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;

– Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Siedziba główna Biblioteki znajduje się przy pl. Inwalidów 3, w budynku  znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Czytelnicy mają tu do dyspozycji Czytelnię Naukową wyposażoną  w salę z czytelnią książek i czytelnią prasy oraz stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Biblioteka prowadzi trzy Oddziały: Czytelnię Naukową nr XVI przy pl. Inwalidów 3, Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 przy ul. J. Słowackiego 19A oraz Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr XV przy ul. Broniewskiego 9a. W strukturze naszej Biblioteki są również cztery filie: Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 przy ul. Broniewskiego 9a, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 przy ul. Śmiałej 24 a także Biblioteka dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111 przy ul. Mickiewicza 65 i Czytelnia Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8, która pełni też funkcję Miejsca Aktywności Lokalnej.

Biblioteka jest instytucją kultury otwartą dla wszystkich mieszkańców  Warszawy. Wspiera działania lokalne na rzecz mieszkańców, aktywuje seniorów, integruje społeczność lokalną. Służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.  Jej zbiory liczą ok 130 tysięcy jednostek inwentarzowych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma, zbiory audiowizualne: audiobooki i filmy. Angażuje się w zadania związane z dokumentacją, ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego dzielnicy i jej historii.

W pełni skomputeryzowany system biblioteczny MATEUSZ umożliwia czytelnikowi dostęp online do katalogów i własnego konta, pozwala na dokonywanie rezerwacji i prolongat.

Bardzo ważne w pracy Biblioteki są różnorodne formy działalności edukacyjno – kulturalnej. Oferta obejmuje między innymi: zajęcia dla najmłodszych, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, spotkania z pisarzami i ludźmi kultury, lokalnymi twórcami, wykłady, odczyty i prelekcje dotyczące historii Warszawy oraz wystawy tematyczne.

Otwierając się na potrzeby środowiska, od 2016 r. wydłużone zostały godziny otwarcia wszystkich placówek oraz po remoncie Wypożyczalni nr 16 przy ul. Słowackiego 19a, biblioteka ta została otwarta również w soboty.

Misja Biblioteki

Tworzymy przyjazne warunki dostępu do informacji, kultury i edukacji po to, by każdy mieszkaniec mógł powiedzieć: Biblioteka to moje miejsce.

Misją Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy i kultury wśród odbiorców. Do statutowych celów i zadań instytucji należą m.in.:

– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i w formie prezencyjnej (na miejscu);

– promowanie czytelnictwa i książek;

– współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców;

– podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury;

– kształtowanie postaw społecznych dzieci i młodzieży;

– promowanie działalności i usług Biblioteki w grupach czytelniczych i społecznościach lokalnych.

Wizja

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w niedalekiej przyszłości może stać się nowoczesnym ośrodkiem informacji, edukacji, kultury oraz integracji i komunikacji społecznej, który szanuje przeszłość i kreuje przyszłość. Powinna dostarczać usługi na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem wrażliwości społecznej, różnorodności zainteresowań odbiorców. Jako miejsce otwarte na potrzeby społeczeństwa, powinno stwarzać możliwość do ciekawego i poszerzającego horyzonty myślowe sposobu spędzania czasu. Uczyć właściwych postaw od najmłodszych lat i zaszczepiać w użytkownikach zamiłowanie do czytania, przywiązanie do miejsca, budzić kreatywność i ciekawość świata.