Wolontariat dokumenty

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z bibliotekami żoliborskimi w ramach wolontariatu, pobierz umowę wraz klauzurą danych osobowych i zgodą na przetwarzanie wizerunku, wypełnij w dwóch egzemplarzach (dla osób niepełnoletnich: dokumenty podpisuje opiekun prawny), wyślij lub przyjdź do jednej z filii, w której chcesz zostać wolontariuszem.

W przypadku pytań oraz wszelkich informacji prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu:

Anna Delura

Dokumenty do pobrania

Regulamin Wolontariatu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Logo biblioteki

 

 

REGULAMIN WOLONTARIATU

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

 

 

1. Wolontariat jest formą współpracy pomiędzy Wolontariuszem a Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

2. Miejscem wykonywania świadczeń objętych wolontariatem jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz jej Filie.

 

3. Wolontariuszem w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy może zostać każdy, kto ukończył 13 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowią Załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Zamiar podjęcia wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy należy zgłosić kierownikowi oddziału lub filii bibliotecznej (zwanym dalej „Kierownikiem filii”) lub Koordynatorowi Wolontariatu.

 

5. Przyjęcie Wolontariusza odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza osoba wyznaczona przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (Koordynator wolontariatu lub Kierownik odzdiału/filii.

 

6. Wolontariusz wspólnie z Kierownikiem oddziału/filii ustala zakres świadczeń objętych wolontariatem.

 

7. Zakres działania Wolontariusza obejmuje w szczególności:

a) pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę

b) inicjowanie wydarzeń kulturalnych w Bibliotece;

c) promocję Biblioteki w środowisku lokalnym;

d) pomoc w bieżących pracach bibliotekarskich;

e) pomoc czytelnikom w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych;

f) przygotowywanie dokumentacji fotograficznej w czasie imprez;

8. Wolontariusz nie jest pracownikiem Biblioteki; powierzone czynności wykonuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia.

 

9. Wolontariuszowi nie udziela się zgody na dostęp do danych osobowych Czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

10. Pomiędzy Korzystającym a Wolontariuszem lub działającym w jego imieniu opiekunem prawnym zawierane jest Porozumienie. Wzory Porozumienia stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

11. Wolontariusz – przed zawarciem Porozumienia, o którym mowa w punkcie 9 – ma obowiązek zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wzór Oświadczenia o odbyciu szkolenia BHP stanowi załacznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

12. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 

13. Wolontariusz dba o majątek powierzony mu przez Bibliotekę do wykonywania zadań (np. sprzęty biurowe, sprzęt komputerowy). Wszelkie zauważone usterki zgłasza Opiekunowi Wolontariatu.

 

14. Wolontariusz swoją postawą dba o dobre imię Biblioteki.

 

15. Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie i dokładnie wykonywać podjęte zadania.

 

16. Wolontariusz powinien wykazywać się kulturą osobistą i odnosić się z należytym szacunkiem zarówno do pracowników biblioteki jak i do użytkowników biblioteki, którym pomaga.

 

17. Wolontariusz uczący się w trybie dziennym ma prawo do podejmowania pracy

popołudniami, w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu

nie więcej jednak niż 12 godzin tygodniowo.

 

18. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać ustalonego indywidualnego grafiku pracy. Odstępstwo od grafiku należy zgłosić do Opiekuna Wolontariatu osobiście lub telefonicznie najpóźniej na godzinę przed planowaną w danym dniu godziną rozpoczęcia pracy.

 

19. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń objętych wolontariatem, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania