Dokumenty MAL-u

Regulamin ogólny Miejsca Aktywności Lokalnej w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Logo biblioteki

 

 

Regulamin ogólny Miejsca Aktywności Lokalnej

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Postanowienia ogólne

Organizatorem Miejsca Aktywności Lokalnej w placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Żoliborz jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwana dalej Organizatorem.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.

Główne założenia

Przestrzeń Biblioteki udostępniana jest nieodpłatnie, realizacja działań/projektów nie będzie dodatkowo dofinansowana przez Organizatora.

Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt, nie mogą być pobierane opłaty. W lokalu nie można prowadzić bezpośredniej promocji produktów i usług.

Realizowane w MAL-u działania/projekty powinny być otwarte na społeczność lokalną.

Przestrzeń może być użytkowana przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i instytucje oraz podmioty, zlokalizowane na terenie Żoliborza, może być także przeznaczona dla oddolnych obywatelskich, innowacyjnych inicjatyw społecznych.

Zakres merytoryczny działań/projektów

Działania/projekty realizowane w ramach MAL-u powinny współgrać z  następującymi obszarami:

wzmacnianie wspólnoty lokalnej,

aktywizowanie społeczności lokalnych,

wspieranie integracji na poziomie lokalnym,

wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,

budowanie więzi ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej.

Przykładowe działania, jakie mogą się odbywać w ramach udostępniania przestrzeni, to m.in.: dyskusje, warsztaty, wykłady, szkolenia, zajęcia rękodzielnicze, próby chórów.

W Bibliotece nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii politycznych ani nabożeństwa religijne.

Ze względów bezpieczeństwa i higieny uczestników nie będą pozytywnie rozpatrywane wnioski dotyczące zajęć ruchowych i sportowych.

Inne postanowienia

Pracownicy Biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, nie obsługują spotkań, nie zapewniają materiałów biurowych, środków czystości ani produktów spożywczych. Żaden z pracowników nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.

Na terenie MALu obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów
i stosowania innych używek.

W przypadku łamania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje się możliwość odmowy dalszego użytkowania powierzchni Biblioteki.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Akceptacja Regulaminu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach lub filmach oraz na przekazywanie ich jako dokumentacji do Instytucji publicznych (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy; Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy) celem złożenia sprawozdania                         z prowadzonej działalności Biblioteki.
Akceptacja Regulaminu Miejsc Aktywności Lokalnych (MAL-u) jest jednoznaczna ze zgodą użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń na publikację wizerunku na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki: www.bpzoliborz.pl oraz na profilu facebookowym Biblioteki pod adresem: www.facebook.com/BibliotekaPublicznaZoliborz w celach promocyjnych.
Dane osobowe użytkowników MAL-u i uczestników organizowanych wydarzeń będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. J. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa) w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych.
Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań z działalności Biblioteki.
Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666) użytkownicy MAL-u i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają się prawa do tantiem.
Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL-u i uczestnikom organizowanych wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Warunki przyjmowania zgłoszeń i zasady użytkowania przestrzeni

Procedury przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji oraz zasady udostępniania i korzystania z przestrzeni Biblioteki w ramach MAL-u są dostępne w Załączniku do Regulaminu:

Załącznik nr 1:  MAL w siedzibie Czytelni Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8

Załącznik nr 2:  Formularz zgłoszeniowy o udostępnienie przestrzeni MAL w Bibliotece Publicznej w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy