Dostęp do informacji publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Instrukcja udostępniania informacji publicznej w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

 Pojęcie informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych i majątku publicznym. Dostęp do informacji publicznej Prawo do informacji publicznej przysługuje bezwzględnie każdemu – nie można żądać od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego lub faktycznego jej uzyskania. Prawo do informacji publicznej obejmuje ponadto uprawnienie do wglądu do dokumentów instytucji. Informację publiczną w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz udostępnia Dyrektor Biblioteki. Dlatego odpowiedzi na wnioski i wszystkie wydane w trybie udostępniania informacji publicznej rozstrzygnięcia, podpisywane muszą być przez Dyrektora. W przypadku dłuższej nieobecności Dyrektora odpowiedzi na wnioski i wszystkie rozstrzygnięcia wydane w trybie udostępniania informacji publicznej podpisuje osoba wyznaczona na zastępstwo przez Dyrektora.

 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Istnieją pewne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, jednakże ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji, oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia wnoszącego, iż jego wiosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji publicznej, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o niniejszym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.

Udostępnienie informacji publicznej

1.Informacja publiczna jest przede wszystkim udostępniana poprzez publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi.

2.W sytuacji w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnianiu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona.

3.Jeżeli jest to informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

4.Informacja publiczna może również być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też poprzez zainstalowanie w takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją publiczną oraz na wniosek złożony pocztą mailową.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej

1.Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym ma miejsce po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

2.Postępowanie prowadzone w tym trybie jest postępowaniem uproszczonym i niesformalizowanym, jest to postępowanie, do którego przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio i to tylko w ograniczonym zakresie.

Termin udostępniania informacji publicznej

1.Informacji publicznej udziela się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. W przypadku gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia – również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o powodach opóźnienia oraz o czasie, w jakim udostępni informację. 2.Termin opóźnienia odpowiedzi na złożony wniosek nie może być dłuższy jednak niż2 miesiące od złożenia wniosku.

Forma udostępnienia informacji publicznej

1.Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób zgodny z wnioskiem. Można więc informację publiczną udostępnić w postaci kserokopii, wydruku lub przesłać na adres mailowy wnioskodawcy.

2.W przypadku , gdy udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem nie będzie możliwe z powodu braku środków technicznych, wówczas podmiot udostępniający powiadamia na piśmie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać niezwłocznie udostępniona. Powiadomienie to jest wysyłane do wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3.Jeżeli w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji publicznej umarza się.

 Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

  1. Udostępnianie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne. Nie można żądać od wnioskodawcy opłaty za jej udostępnienie (np. opłaty skarbowej). W trybie wnioskowanym zdarzyć się jednak może, iż w wyniku udostępniania informacji publicznej podmiot zobowiązany poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy zwrot kosztów związanych z obróbką żądanej informacji przez wnioskodawcę. Będzie to zatem tylko zwrot kosztów jakie podmiot poniósł w związku z realizacją wniosku.
  2. O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości należy powiadomić wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  3. Wnioskodawca od dnia otrzymania takiego powiadomienia ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku. Jeżeli uiści on żądaną opłatę, informacja publiczna zostanie udostępniona.
  4. Jeżeli wnioskodawca zmieni wniosek – rozpatruje się go na nowo, a jeśli go wycofa – postępowanie o udostępnienie informacji publicznej traktuje się tak jakby nie zostało wszczęte.
  5. Jeżeli wnioskodawca w żadnym terminie nie zachowa się w sposób wskazany powyżej, podmiot udostępnia informację publiczną i jednocześnie wysyła postanowienie do wnioskodawcy o wysokości opłaty. Postanowienie to stanowić będzie ewentualny tytuł egzekucyjny.

 Postanowienia końcowe

 1.Informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na bieżąco, na podstawie wniosku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BP Żoliborz
Data utworzenia:2020-07-23
Data publikacji:2020-07-23
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kocot
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Cielma
Liczba odwiedzin:1845

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-07-23 21:03:12Robert CielmaAktualizacjaDostęp do informacji publicznej