Ogłoszenie o pracę

Tablica korkowa z przypiętą żółtą kartką z napisem szukamy pracowników

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ogłasza nabór na dwa stanowiska: bibliotekarz oraz pracownik porządkowy.

Bibliotekarz

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza w wymiarze 1 etatu. Osoby zainteresowane pracą, proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 21 maja br. na adres podany w poniższym ogłoszeniu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone studia licencjackie na jednym z kierunków – bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kulturalna)
 • znajomości literatury
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywności
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Mile widziane:

 • znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pełen etat
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV z informacją o posiadanym wykształceniu, dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami (w zakresie pracy w archiwum), oraz danymi kontaktowymi kandydata.
 • w przypadku podania w CV / dokumentach załączonych do CV informacji i danych wykraczających poza wymogi niniejszego ogłoszenia, prosimy o dołączenie do oferty klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko archiwisty, przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul.. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje – wykształcenie oraz doświadczenie kandydata (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres administracja@bpzoliborz.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, pl. Inwalidów 3, 01-514 Warszawa z dopiskiem „Rekrutacja” do dnia 21 maja 2021 roku.

Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego
 • dokumenty rekrutacyjne kandydatów niezatrudnionych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. Dokumenty dołączone do oferty – dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie kandydata, zostaną zwrócone po rozmowach kwalifikacyjnych.

Pracownik porządkowy

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: pracownik porządkowy

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – Wypożyczalnia nr 16 ul. J. Słowackiego 19A (budynek Teatru Komedia)

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;

Zatrudnienie: od 1 lipca 2021 r. na podstawie umowy o pracę;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum podstawowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dobra organizacja pracy;
 • skrupulatność, sumienność, silna motywacja do pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV z informacją o posiadanym wykształceniu, dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami (w zakresie pracy w archiwum), oraz danymi kontaktowymi kandydata.
 • w przypadku podania w CV / dokumentach załączonych do CV informacji i danych wykraczających poza wymogi niniejszego ogłoszenia, prosimy o dołączenie do oferty klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko archiwisty, przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul.. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje – wykształcenie oraz doświadczenie kandydata (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres administracja@bpzoliborz.pl lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, pl. Inwalidów 3, 01-514 Warszawa z dopiskiem „Rekrutacja” do dnia 21 maja 2021 roku.

Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego
 • dokumenty rekrutacyjne kandydatów niezatrudnionych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. Dokumenty dołączone do oferty – dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie kandydata, zostaną zwrócone po rozmowach kwalifikacyjnych.